//////

NA PRZYKŁADZIE WSI

W prawej części tego samego wiersza zaznaczono, które z wymienionych w główce instytucji i placówek wchodzą do danego typu wyposażenia. W ten sposób, znając uwzględnione w modelu parametry, bez trudu można określić pożądane wyposażenie dla dowolnej miejscowości. Na przykładzie mojej wsi rodzinnej pokażę, jak można wykorzystywać ten model w praktyce. We wsi tej mieszka około 700 mieszkańców. Znajduje się w mej urząd gminy, szkoła podstawowa, zasadnicza szkoła rolnicza. Nie ma w niej PGR, RSP ani instytucji i urządzeń turystycznych. Z modelu wynika, że we wsi, która liczy 5C0-749 mieszkańców, będącej siedzibą urzędu gminy należy przewidzieć: klub, bibliotekę lub filię, kiosk „Ruch”, czytelnię, punkt naprawy odbiorników radiowych i telewizyjnych oraz dom kultury lub gminny ośrodek kultury (GOK). Obecnie w tej wsi znajduje się: klub, kiosk „Ruch”, biblioteka gminna.

W POSTACI PIRAMIDY

Okazało się zatem, że sieć instytucji kulturalnych daje się przedstawić w postaci uporządkowanej piramidy, u podstaw której znajdują się wszyst­kie uwzględnione instytucje, a jej szczyt stanowi instytucja występująca najczęściej.Ostatnia czynność polegała na określeniu liczby miejscowości, w których powinny się pojawiać poszczególne zestawy instytucji. Liczbę tę ustalałem posługując się normatywem zawartym w tablicy 12; EMC identyfikowała miejscowości, w których powinny się pojawić poszczególne instytucje i pla­cówki^.Rezultatem tych czynności jest model normatywny, który przedstawia tablica . W lewej części główki tej tablicy znalazły się kolejne przedziały wielkości. W prawej części umieszczono wykaz instytucji i placówek u- względnionych w modelu. W pierwszej kolumnie umieszczono symbole kolejnych typów wyposażenia. Na skrzyżowaniu typu wyposażenia i prze­działu wielkości umieszczono symbole instytucji pozakulturalnych (0 — brak takiej instytucji, B — urząd gminy, C — PGR lub RSP, D — szkoła podstawowa, E— szkoła ponadpodstawowa, F— urządzenie lub instytucja turystyczna) oraz liczbę miejscowości o takim zestawie cech i liczbę mieszkańców w tych miejscowościach.

POTWIERDZAJĄCY WYNIK

Wydaje się więc, że wynik tego porównania po­twierdza słuszność przyjętych założeń. (Ostrzejsze założenia zmniejszyłyby być może tę dysproporcję. Prowadziłyby jednak do tezy, że znaczna liczba instytucji została zlokalizowana nieprawidłowo). Po drugie — przepro­wadzone obliczenia pozwoliły uporządkować wszystkie instytucje według wielkości potrzeb w całym kraju (zob. rubryka 2 w tablicy 13). Dysponując tak uporządkowaną listą można było zbudować właściwy model normatywny. W tym celu przyjąłem założenie, że jeśli w miejsco­wości potrzebna jest instytucja Y, to są w niej również niezbędne wszystkie instytucje, których w całym kraju potrzeba tyle samo i więcej. Dzięki temu mogłem uporządkować zestawy instytucji kulturalnych, które powinny się pojawić w poszczególnych wsiach, oto ich wykaz:  punkt biblioteczny,    jw., klub (świetlica), jw., biblioteka (filia biblioteki),   jw., kiosk „Ruch”,   jw., czytelnia, jw., zakład naprawy, punkt przyjęć sprzętu RTV,   jw., ośrodek (dom) kultury,   jw., kino stałe,jw., sala widowiskowa ze sceną,jw., muzeum, izba pamięci.

TYP USTALEŃ

W ustale­niach tego typu nie ma jednak rozstrzygnięć jednoznacznie słusznych. Zawsze trzeba się godzić z jakimś błędem.Dotychczasowe uwagi odnoszą się do normatywnego rozmieszczenia poszczególnych instytucji kulturalnych. Nie mówimy więc jeszcze o modelu, choć implicite jest on zawarty w przyjętych założeniach. By dojść do osta­tecznej wersji modelu, obliczyłem na podstawie założeń normatywnych liczbę poszczególnych instytucji kulturalnych potrzebnych w całym kraju . Obliczenia te były potrzebne z dwóch względów. Po pierwsze — pozwo­liły wstępnie ocenić realność przyjętych założeń. Okazało się, że w większoś­ci przypadków liczba instytucji potrzebnych (zgodnie z przyjętym norma­tywem) ma się do liczby instytucji istniejących jak 2:1.  W odniesieniu do różnych instytucji proporcje te wyglądają odmiennie, rząd wielkości pozos­taje jednak ten sam (wyjątek stanowią izby pamięci i muzea oraz sale widowiskowe ze sceną).

DOM KULTURY

Innymi słowy — o tym, czy w jakiejś miejscowości potrzebny jest np. dom kultury, rozstrzyga jej wielkość oraz obecność tej instytucji pozakulturalnej, przy której dom kultury pojawia się w najmniejszych miejscowościach.Wszystkie te uproszczenia były niezbędne przede wszystkim ze względów technicznych. Ponieważ w analizie uwzględniłem pięć różnych instytucji pozakulturalnych, to liczba wszystkich możliwych kombinacji wynosi 32. Przy pomnożeniu przez jedenaście przedziałów wielkości daje to 352 typy miejscowości. Chcąc uprościć całą operację, ograniczyłem liczbę kombi­nacji do sześciu, co po pomnożeniu przez jedenaście przedziałów wielkości dało 66 typów miejscowości. Model normatywny oddalił się w ten sposób od rzeczywistych typów miejscowości. Zmniejszyło to jednak liczbę ope­racji niezbędnych do zbudowania takiego modelu. Zmniejszyła się także liczba tych typów miejscowości, w których mieści się zaledwie kilka miejscowości.Nad decyzjami tymi można —rzecz jasna — dyskutować.

OPARCIE MODELU

Jeśli zatem spot­kamy dwie grupy miejscowości: jedną mającą tylko urząd gminy, drugą wyposażoną we wszystkie pozostałe instytucje, to na gruncie tego modelu lepiej wyposażona będzie wieś, w której jest tylko siedziba gminy. Mając świadomość tej słabości, trzeba dodać, że w niewielkim stopniu może to wpłynąć na ilościowy obraz potrzeb. Urząd gminny występuje bowiem jako jedyna instytucja pozakulturalna tylko w 84 wsiach, a jako jedna z dwóch instytucji — w 640 wsiach. Z kolei dwie instytucje pozakultu­ralne (bez urzędu gminnego) ma 2377 wsi, a trzy i więcej —232 wsie. Zaproponowany w tym opracowaniu model normatywny uprzywilejowuje więc 84 wsie — siedziby gmin, a dyskryminuje 232 wsie — siedziby trzech lub czterech instytucji pozakulturalnych. Nie są to więc liczby duże.Model ten opiera się także na założeniu, że poziom wyposażenia wsi siedzib poszczególnych instytucji pozakulturalnych — nie zależy od liczby tych instytucji, lecz od obecności tej z nich, przy której dana insty­tucja kulturalna pojawia się najwcześniej.